Doa dalam Bahasa Sunda

prayer

Cara 1

Sateuacan tuang

P : Nun Gusti nu Mahasae, abdi sadaya bade tuang. Nanging sateuacana abdi muji sukur tina samudaya kasaean Gusti, anu parantos dipaparinkeun ka abdi sadaya.
U : Bukakeun lawang hate abdi sadaya, supados tiasa nampi ieu berkah kalawan hate nu pinuh ku rasa tumarima sareng kagumbiraan. Ku jalaran Kristus abdi sadaya. Hamin

Saparantos tuang

P : Nun Gusti unggal-unggal tuangeun disadiakeun, supados tiasa masihan kakiatan ka abdi sadaya dina ngajalankeun tugas sadidinten.
U : Abdi manuhun, mugia Roh Gusti tetep ngancik dilebet hate abdi sadaya; tiasa nyaangan tekad, ucap sareng lampah. Kukituna padamelan abdi sadaya leres-leres janten pangbakti suci ka Gusti, anu jumenang sareng nyakrawati, ayeuna sareng kanggo salalamina langgeng. Hamin

Cara 2

Sateuacan tuang

P : Samudaya ciciptan, nun Gusti, janten buktos kamirahan berkah Gusti.
U : Berkahan abdi sadaya anu sami kempel dina riungan tuang ieu, supados kiat jagjag, caang mamanahan, sareng satia dina enggoning ngabdi Gusti sareng sasamina. Disarengan ku hate anu tawekal, mugi abdi sadaya tetep ngajeng-ngajeng kasalametan langgeng di Sawarga. Ku jalaran Kristus Gusti abdi sadaya. Hamin

Saparantos tuang

P : Nun Rama nu Mahamulya, Gusti parantos maparin tuangeun sareng leueuteun ka sadaya mahluk, supados ku kituna nami Gusti dimulyakeun kalayan hormat, ku tembang sareng pupujian. Gusti oge parantos maparin ka abdi sadaya, tuangeun sareng leueuteun rohani, ku perantawisan Yesus Kristus, Putera Gusti
U : Sembah syukur, hormat sareng pujian, ka sanggakeun ka Gusti, ayeuna sareng kanggo salalamina langgeng. Hamin

Cara 3

Sateuacan tuang

P : Gusti nu Maharahim, Gusti mikaasih sadaya ciciptan. Tina kamirahan Gusti, abdi dipaparin tuangeun sareng leueuteun anu matak wareg sareng nyugemakeun.
U : Berkahan nun Gusti ieu riungan tuang kitu deui sadaya jalmi anu parantos nyayagikeunana. Berkahan oge sadaya wargi, nu tebihna sareng nu caketna. Paparin kasugemaan sareng rejeki anu pecekapeun, utamina kanu nuju nandang kakirang. Kujalaran Kristus Gusti abdi sadaya. Hamin

Saparantos tuang

P : Gusti, abdi sadaya muji syukur, Gusti parantos mintonkeun kasaean ka abdi sadaya.
U : Mugi abdi sadaya leres-leres tiasa muji syukur sanes bae ku ucap nanging oge ku laku lampah sareng bebeneran. Margi mung ku jalan kitu, abdi sadaya tiasa ngalaksanakeun Dawuhan Gusti. Paparin abdi hate tinarbuka, supados tiasa leres-leres bela kanu nuju tunggara ku jalaran Kristus, Gusti abdi sadaya. Hamin

Cara 4

Sateuacan tuang

P : Nun Gusti nu maha welas, nya Gusti sumber hirup sareng kasalametan abdi sadaya. Gusti maparin rahmat, supados abdi sadaya tiasa didamel sareng nyampurnakeun alam ciciptan Gusti.
U : Mugi ieu tuangeun sareng leueuteun tiasa masihan kakiatan ka abdi sadaya, supados abdi tiasa ngalaksanakeun pangersa Gusti kalawan satia, kanggo kamulyaan Gusti sareng kasalametan abdi sadaya. Kujalaran Kristus Gusti abdi sadaya. Hamin

Saparantos tuang

P : Puji syukur kasanggakeun ka pangkonan nun Rama. Gusti taya kendatna nangtayungan abdi sadaya siang kalawan wengina. Mugi kamirahan Gusti anu parantos katampi tiasa janten pangjurung abdi kanggo didamel soson-soson, bari ngajeng-ngajeng sumpingna kerajaan sawarga.
U :Kana pangraksa Gusti, abdi sadaya mercantenkeun jiwa jiwa raga abdi. Margi nya Gusti ti kala mulana keneh janten awal sareng tujuan hirup abdi sadaya. Pinuji Gusti anu jumeneng sareng nyakrawati ayeuna sareng kanggo salalamina langgeng. Hamin

Cara 5

Sateuacan tuang

P : Nun Allah, Rama nu Mahakawasa, jalran kawasa Gusti abdi usik sareng rumingkang. Nya Gusti nu ngadalian gerakna jaman.
U : Mugi Gusti nyugemakeun sadaya jalmi anu usahana, supados tiasa mendak pirejekieuanana anu picekapeun. Paparin kasadaran yen dina saniskantenna anging pangersa Gusti anu kedah diutamikeun. Gusti anu mulya sareng kawasa ayeuna sareng kanggo salalamina langgeng. Hamin

Saparantos tuang

P : Nun Gusti Yesus Kristus, Gusti parantos mintonkeun kasatiaan anu sampurna kana pangersa Rama.
U : Mugi roh kasatiaan Guti ngacik dina diri abdi, supados abdi sadaya oge tiasa ngawula Rama kalayan satia dugi tutasna. Pinuji Gusti Yesus Kristus, anu jumeneng sareng Rama dina satunggalan sareng Roh Suci ayeuna sareng kanggo salalamina langgeng. Hamin

Cara 6

Sateuacan tuang

P : Pangeran sipat welas sipat asih, sabar taya papadana sarta jembarkurniaNa.
U : Kasaean Pangeran tumerap kasadayan, rahmatNa ngauban saneskanten dadamelanana
P : Pangeran nuyun nu lalabuh, nunjang kanu kumorondang.
U : Panon sadaya museurkeun harepanana ka Gusti, sarta dina waktosna ku Gusti dipaparin tedaeun
P : Panangan Gusti salamina buka, kersa nyumponan kabutuh sugrih nu kumelip
(Mzm 145:8-9. 14-16 Pujian kana kaagungan sareng kasaean pangeran)

Saparantos tuang

P : Jalan Pangeran kabeh sarwa adil, sugri anu dipidamelNa nawiskeun kasucian manahna.
U : Pangeran salawasna caket ka jalma anu nyambat, ka sakabeh, anu enya-enya sumambatna.
P : Mantenna tangtu ngabulkeun panuhun jalma anu miwedi; kersa ngadangu nulung sing sakur anu jumerit ka Mantenna.
U : Mantenna rumawat ka sakur nu micinta Sali raNa. Sabalikna nu doraka mah ku Mantenna dibasmi.
P : Biwir kaula moal kendat muji ngagungkeun Pangeran, sing sakur nu kumelip masing ngamulyakeun kana jenengaNa nu suci sapapanjangna. (Mzm 145:17-21)

Cara 7
Sateuacan tuang

P : Pangeran teh Gusti pangangon abdi, abdi hamo kakirangan.
U : Abdi diaubkeun disampalan hejo ngemploh, dicandak kasisi cai nu leuleuy.
P : Ku mantena disegerkeun, ditegerkeun dituyun kana jalan bener.
U : Najan nurunan jungkrang ku lewang lungkawing, nanging teu inggis aya bahaya, margi Gusti nu ngajaring; gada sareng tetekan Gusti perbawana tiis ati.
P : Gusti ngabageakeun abdi ku rupi-rupi idangan, dina biwir mata nu jaradi lawan;sirah ku Gusti dikecrotan minyak, leueuteun lubur leber.
U : Estu abdi the diasih diajap-ajap ku rahmat, unggal-unggal dinten, saumur hirup; tur baris tetep tumetep matuh dipadamelan Pangeran sapanjang gumelar. (Mzm 23: 1-6 Pangeran Gusti Pangangan)

Saparantos tuang

P : Estu Pangeran teh welasasih lautan kurnia, sabar adil palamart, serta jembar hampurana.
U : Tara terus nyeuseul bae salawasna tara terus bendu bae salalanggengna.
P : Ngahukuman ge tara diukur-ukur kana dosa urang, tara diijir-ijir kana kadorakaan urang
U : Malah saenyana mah, sakumaha jauhna tanah ka langit, nya sakitu rosana kawelasannana ka sakur anu wedi ka Mantena teh
P : Sakumaha anggangna kulon ti wetan, kamasiyatan urang oge sakitu dijauhkeunana ti diri urang.
U : Sakumaha hiji bapa mikarunya ka anakna, Pangeran ge welas ka sakur anu wedi ka Mantena. (Mzm 103: 1-3 Pangeran mulya karana sih kurniaNa).

Cara Liturgi A

Sateuacana tuang

Nun Gusti, berkahan abdi sadaya sareng ieu tuangeun nugraha ti Gusti, nu bade ditampi ku abdi sadaya jalaran kamirahan Gusti. Pinuji Yesus Kristus salalamina langgeng. Hamin
Kanjeng Rama………………
Mugi-mugi Gusti Allah, nu mahaluhung tur Mulya, maparin tempat ka abdi sadaya dina salametan suci di sawarga. Hamin

Saparantos tuang

Nun Gusti, Allah nu Mahakawasa, abdi sadaya ngahaturkeun sembah nuhun tina samudaya kamirahan anu parantos katampi. Gusti anu jumeneng sareng nyakrawati ayeuna sareng kanggo salalamina langgeng. Hamin
Semgah Baktos……………..
Mugi jiwa jalmi-jalmi nu ariman tiasa rereb kalayan tengtrem jalaran kamirahan Gusti. Hamin

Cara Liturgi B

Sateuacana tuang

Nun Gusti mugia berkahan ieu jamuan: tuangeun sareng leueuteun anu janten buktos kasaean Gusti ka abdi sadaya. Kitu deui mugi Gusti ngaberkahan jalmi-jalmi anu parantos nyayagikeun ieu sadaya. Paparin tedaeun ka wargi-wargi anu kiwari nandang ka kirang. Ku jalaran Kristus Gusti abdi sadaya

Saparantos tuang

Gusti, nu sipat mirah sareng asih, abdi sadaya parantos nampi jamuan sareng ngahaturkeun rebu nuhun kanu parantos nyayagikeun. Rama di Sawarga, abdi sadaya ngahaturkeun rebu syukur sareng mumuji Gusti dinten ieu sareng kanggo salalamina langgeng. Hamin

Cara Liturgi C

Sateuacana tuang

Nun Rama nu linggih di sawarga berkahan abdi sadaya sareng ieu nugraha ti Gusti anu bade ditampi jalran kamirahan Gusti ku perantawisan Yesus Kristus Gusti abdi sadaya.
• Gusti mugi mikawelas ka abdi sadaya
• Kristus mugi mikawelas ka abdi sadaya
• Gusti mugi mikawelas ka abdi sadaya
Mugi Gusti Allah, nu Mahaluhung tur Mulya maparin tempat ka abdi sadaya dina salametan suci di Sawarga. Hamin

Saparantos tuang

Nun Allah nu Mahakawasa, abdi sadaya muji syukur tina samudaya kamirahan Gusti, anu jumeneng sareng nyakrawati, ayeuna sareng kanggo salalamina langgeng. Hamin
• Gusti mugi mikawelas ka abdi sadaya
• Kristus mugi mikawelas ka abdi sadaya
• Gusti mugi mikawelas ka abdi sadaya
Mugi jiwa-jiwa jalmi anu ariman tiasa rereb kalayan tengtrem jalaran kamirahan Gusti. Hamin

Tanggal 23 juli 2011
Buku doa dalam bahasa Sunda
Disalin oleh Fr. Wilhelmus Famati Hia, OSC

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s